LAGAR

ANGÅENDE FVA ÖVERVAKNING

CITAT FRÅN REGERINGEN:

de bestämmelser om tillsyn över byggande och teknisk granskning i Finlands byggbestämmelsesamling A1 är inte satta i kraft på Åland.
 
Finlands byggbestämmelsesamling A1 är upphävd i riket sedan 1.6.2015 och ersatt med motsvarande bestämmelser i lag och förordningar samt anvisningar. Syftet med ändringen var att få regleringen att motsvara kraven i Finlands grundlag. Även Finlands byggbestämmelsamlings A2 är upphävd och ersatt på samma sätt. A2 innehöll detaljerade bestämmelser med krav på utbildning och erfarenhet för arkitekter, konstruktörer, FVA-planerare osv.
 
Bestämmelser på Åland om bl.a. arbetsledares uppgifter finns i 14 kap. i plan- och bygglagen (2008:102). I plan- och byggförordningen (2008:107) finns i 1 kap. bestämmelser om kompetenskrav för arbetsledare, projektörer och projektledare. Som synes är bestämmelserna enligt den åländska lagstiftningen inte lika detaljerad såsom i riket. Enligt den åländska lagstiftningen ska det finnas en arbetsledare vid bygglovspliktigt arbete och anmälningspliktigt rivningsarbete. Det är sedan upp till byggnadsnämnden i kommunen att avgöra ifall det krävs en arbetsledare inom specialområde såsom t.ex. VVS. 
Bbifogar lagarna.
2008:102
2008:107 kap 1 sid 285
 

 

Nya bygg och energilagen på Åland

afs2015_nr5.pdf (967,6 kB)